لیست اعضای رشته برقکد عضویتنامنام خانوادگیشماره تماسفعال / غیر فعالطراحینظارتاجرا
22840احمدسیفی09149218049
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
3947اسمعیلمشهدی رضا پور09141209769
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
4942امیراعتمادی09144047559
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
21704امیرنیرومند فام09141783390
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
7436بهرامداداشی09144202378
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
16226پریفظلعلی پور09144204017
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
9888حسنجباری سرکار آباد09141200968
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
11851رضانصیر فام09141209549
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
17054زهرامختار نژاد09143208670
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
14358عزیز الهیزدانی09144108136
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
5821علیحاجی زاده09143109828
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
6801قادرصمد عبدالرحیمی09143207389
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
5822قهرمانمقدم نیا09143207494
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
20208مجتبیباقری09197720263
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
20665مسعودفرشیدی راد09388285563
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
14781مهدیگلشنی09143219908
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
1405مهردادفتحعلی پور09144201161
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
23366هادیخسروی09148470128
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
9748یوسفکوزه کار09141221040
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی