لیست اعضای رشته مکانیککد عضویتنامنام خانوادگیشماره تماسفعال / غیر فعالطراحینظارتاجرا
14100احدخداپناه شورگل09141200455
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
10335بابکافشاری09143231711
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
21730ترابعباسی09143219781
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
12003داریوشالهیاری09144228480
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
3158رمضاناسکندری09143225223
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
23310سجادقاسمی09143225408
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
10863سیمامقدم آزادی09143012197
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
13059صابرامیراعلایی بناب09141763924
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
17101عبدالهحسینی پور09141761405
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
15817علیحمزه زاده09141760472
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
11811علیرضایزدانی09143204995
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
14782محمدفرجی بالاروشتی09361019690
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی