لیست اعضای رشته معماریکد عضویتنامنام خانوادگیشماره تماسفعال / غیر فعالطراحینظارتاجرا
12187اسماعیلنظیری زاد09143203923
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
9091ترابجلال زاده09143215122
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
13234جعفرحنیفه09141220534
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
10359راحلهزمانی09143205048
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
23198ربابمعادی09373522306
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
2108رسولساحتی09143219382
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
10950روح الهحسنی اسبق09149287383
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
7717سارامدبری سنوکش09141764306
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
6030سونیاقیصری09143176781
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
13045عبدالرضامختاری09149891129
عضو فعال
منفی
مثبت
مثبت
11090علیشکری09144178532
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
24261فرزادزایر09147355604
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
12977قادریوسفی09141761363
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
2222لیلا.خلیلی09141762169
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
29186مائدهثقفی دلیر09148407500
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
8544مجتبیآقاپور کمالی09144156208
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت
9238مجتبیوقاری09141762880
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
14935مهرانسلیمان سالم09366184179
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
11373میر جوادفروزین09143208831
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
12376میناوقاری09141221106
عضو فعال
مثبت
منفی
منفی
10665ندانژاد خاتمی09144048900
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
12272هادیرضا نژاد09144176303
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
14760ویداتنهاییان09141209921
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی
7817کبریبرقی09143212068
عضو فعال
مثبت
مثبت
مثبت