لیست اعضای رشته نقشه برداریکد عضویتنامنام خانوادگیشماره تماسفعال / غیر فعالطراحینظارتاجرا
19044امیرامیری09144206744
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
9796بهرامنقوی09144201150
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
16748حامدحمزه زاده09191267652
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
18381رحیمپیغامی09141200824
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
13776فرهادبشارتی09149994198
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
14074فریدصالح مطلق09143219306
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
14993مرتضیوطن دوست09146137307
عضو فعال
مثبت
مثبت
منفی
17753یاشارخانزاده09141220372
عضو فعال
منفی
مثبت
منفی