دریافت کارت استخر از نظام مهندسی شهرستان بناب
چهارشنبه 14 مهره 1395

سلام به اطلاع اعضاء محترم نظام مهندسی شهرستان بناب میرساند جهت دریافت کارت استخر که با تخفیف ویژه(به مبلغ28000 ریال ) برای هر جلسه که قابل کسر از کار کرد میباشدلذا از تاریخ 95/07/10لغایت95/07/20 به نظام مهندسی واحد امور مالی مراجعه فرمایند.