برنامه زمانی امتحانات ارتقاء پایه شهرستان بناب(اطلاعیه مهم)
شنبه 1 آبان 1395

برنامه زمان بندی امتحانات پایان دوره ارتقاء پایه (دکتر شهبازی)

ردیف

درس

استاد

ساعت و تاریخ امتحان

نوع برگزاری امتحان

1

بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی(پایه 2به1)

 دکتر شهبازی

جمعه95/08/07 ساعت 13

به صورت جزوه باز

2

مصالح و فن آوری های نویندر صنعت ساختمان(3به2)

دکتر شهبازی

جمعه95/08/07 ساعت 13

به صورت جزوه باز

 

 

 

 

 

لازم به توضیح است که محل برگزاری امتحان دفتر نظا م مهندسی ساختمان شهرستان بناب میباشد.