نحوه سهمیه بندی مهندسان تقشه بردار در امر تفکیک در سال 95
چهارشنبه 5 آبان 1395

اطلاعیه در خصوص سهمیه مهندسین نقشه بردار فعال در امر تفکیک در سال 95

سهمیه مهندسین نقشه بردار فعال در امر تفکیک در سال 95 به شرح زیر می باشد.

پایه

سهمیه (ریال)

ارشد

140/000/000

یک

120/000/000

دو

100/000/000

سه

80/000/000