دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی(مسئولیت های حقوقی و انتظامی)
پنجشنبه 4 آذر 1395

به اطلاع اعضاء محترم شرکت کننده در دوره آموزشی((آشنایی با مسئولیت های حقوقی و انتظامی در آیین نامه اجرائی)) میرساندجهت دریافت گواهی مربوطه به واحد امور اداری نظام مهندسی شهرستان بناب مراجعه فرمایند.

                             با تشکر نظام مهندسی شهرستان بناب