شرکت در مجمع عمومی سازمان و انتخابات بازرس
دوشنبه 9 اسفند 1395

پیرو صورتجلسه روز یکشنبه مورخ 95/12/08 جهت حضور اعضاء علاقمند در مجمع عمومی روز سه شنبه 95/12/10 و شرکت در انتخابات بازرسان  وسیله ایاب و ذهاب از سوی نظام مهندسی فراهم گردیده .لذا از کلیه اعضاء فعال خواهشمند است حداکثر تا ساعت 10 صبح  روز سه شنبه نسبت به ثبت نام از طریق تماس با شماره تلفن 37721574 حوزه  امور اداری ،خانم نصیری اقدام فرمایند.

ساعت حرکت :13/30 رز سه شنبه مورخ95/12/10مکان حرکت:نظام مهندسی شهرستان بناب